Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права - ЕАЗИПА

Очаквайте в края на месец септември новата страница на ЕАЗИПА!

ЕАЗИПА

Върховна касационна прокуратура отмени едновременно 3 бр. Постановления:

на Районна прокуратура София за отказ да образува производство срещу заместник министър на културата Васил Василев за неизпълнение на влязъл в сила съдебен акт;

- Постановление на Софийска градска прокуратура, с което е потвърдено Постановлението на РП София;

- Постановление на Софийска апелативна прокуратура, с което е потвърдено Постановлението на СГП;

Наблюдаващият прокурор е дал указание да се извърши проверка за съвкупност от престъпления – против правосъдната система; престъпление по служба и престъпление, изразяващо се в укриване на документи, с които се засягат права на трети лица – в случая ЕАЗИПА ( виж ПОСТАНОВЛЕНИЕ на ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА ).

ЕАЗИПА е единствената организация за колективно управление на права в България, осъществяваща съвкупно управлението и на двете категории права в музикално сценичните изкуства авторски и сродни.

Съгласно Закона за авторско право и сродните му права (ЗАПСП), ЕАЗИПА управлява правата на:

носителите на авторски права - композиторите, авторите на текстове, хореография и аранжименти

носителите на сродни права - на изпълнителите от всички музикално сценични жанрове

                                                   - на музикалните продуценти и издатели

● Правата на всяка организация за колективно управление на права произтичат от правата на членуващите в нея правоносители, а не от регистриращия орган – Министерството на културата, нямащ никаква правна въможност да забранява, респективно да ограничава права, тъй като не ги притежава:

Чл. 18. (1) Авторът има изключителното право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица…

Чл. 40. (1) Авторите могат по свое желание да образуват организации за колективно управление на авторски права, на които да отстъпят правото да договарят използването на произведенията им по един или повече начини и да събират възнагражденията, произтичащи от тези договори или от предписание на закона.

● Правомощията на ЕАЗИПА са потвърдени от регистрацията й освен в Софийския градски съд и от Министерството на културата, което на 12.02.2008 г. я е вписало под № 30 в Регистъра на организациите за колективно управление на права, публикуван на САЙТА на Министерството

● При ПРЕрегистрацията на организациите от регистриращия орган – Министерството на културата, (по реда на § 42 от ПЗР на ЗИД на ЗАПСП във връзка с влезлите в сила на 25.03.2011 г. изменения и допълнения на ЗАПСП), ЕАЗИПА беше вписана под № 6 в Регистъра на организациите за колективно управление на права, публикуван на САЙТА на Министерството. Поради факта, че в издаденото й Удостоверение № 12-00-0159 от 27.10.2011 г. не е вписан целия заявен предмет , ЕАЗИПА оспори Удостоверението на Министъра на културата пред Върховния административен съд, (т.е. налице е незавършена процедура по ПРЕрегистрацията й 

● Съгласно § 42(2) от ПЗР на ЗИД на закона, организациите за колективно управление на права, подали Заявление за ПРЕрегистрация по реда на ал. 1, продължават дейността си до издаване на удостоверение за регистрация или отказ за регистрация.

По тази причина ЕАЗИПА работи по режима, определен от досегашната й регистрация в Министерството на култура, каквото е и изискването на закона и не прекъсвала дейността си от 2008 г. и до сега: да сключва договори със задължени по ЗАПСП търговски обекти –ползватели  и да събира дължимите се плащания за публично използване на  музика.

Правотата на ЕАЗИПА  бе потвърдена на 21.08.2012 г. и от Върховния административен съд, (тричленен състав), който с ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11074/21.08.2012 г. по адм. дело № 2342/2012 г. задължи Министъра на културата да довърши административно производство – производството по ПРЕрегистрацията на ЕАЗИПА като спази изискванията на закона и дадените от съда указания, (виж ОПРЕДЕЛЕНИЕТО, намиращо се на сайта на ЕАЗИПА и на сайта на Върховния административен съд).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ на Върховен административен съд

Едва след приключване на делото във ВАС (тричленен  състав), ЕАЗИПА получи достъп  до следните документи:

Протокол от 27.09.2011 г. на Комисията, назначена от Министъра на културата да извърши пререгистрация на организациите за колективно управление на права е видно, че ЕАЗИПА е една от 8-те организации, заявили пререгистрация  по параграф 42 от ПЗР на ЗИД на ЗАПСП и една от 6-те, която комисията е преценила, че трябва да бъде пререгистрирана.

Комисията е предложила на Министъра на културата, на основание чл. 40а, ал.2, т.1 и чл. 40б ал.8 от ЗАПСП на 6-те организации да бъдат издадени Удостоверения за регистрация, в които да бъдат указани категориите права, начините на използване и обекти на закрила по ЗАПСП, по приложени проекти на удостоверения.

И макар че в Протокола Комисията не е отбелязала ограничения на правата на ЕАЗИПА, в предложения проект на Удостоверение на ЕАЗИПА, подписан от Министъра на културата, правата на организацията необосновано са ограничени.


Становището на Комисията, изразено в Протокола от 27.09.2011 г. е предпоставило и обусловило издаването на Заповед РД09-0603/27.102011 г. на Министъра на културата.

      ! Заповед № РД09-0603 от 27.10.2011 г. на Министъра на културата, умишлено не е връчена на ЕАЗИПА, до която заповед получихме достъп едва година по-късно - във Върховния административен съд, където  МК я внесе по делото: ЕАЗИПА срещу МК.

В Заповедта, подписана от Министъра, не се съдържа нито изричен, нито мотивиран отказ от регистрация на ЕАЗИПА. Видно от Удостоверение № 12-00-0159/27.10.2011 г. е, че умишлено в него не са изброени всички заявени от ЕАЗИПА обекти на защита, а най-вече правата в музикално-сценичните изкуства, упражнявани от ЕАЗИПА както до подаване на Заявление за пререгистрация – 24.06.2011 г., така и до сега;

Така издаденото Удостоверение на ЕАЗИПА, вместо да съответства, противоречи на т.I от същата Заповед № РД09-0603/27.10.2011 г. на Министъра на културата, с която ЕАЗИПА е пререгистрирана, но най-вече е съществено закононарушение – на чл. 40б, ал.8 от ЗАПСП.


Това поведение на всички изброени длъжностни лица, участвали в процеса на пререгистрация, е злоупотреба с право, тъй като, съгласно разпоредбата на чл. 40б ал.8 от ЗАПСП, Министърът на културата или извършва регистрация и издава удостоверение, или с мотивирана заповед отказва регистрацията и удостоверение.

Проектът за издаденото на ЕАЗИПА Удостоверение, с което се ограничават упражняваните досега права, е изготвено от Комисия в състав: Милда Паунова, Георги Дамянов, Катерина Пашова, Людмила Харизанова и Георги Саракинов, които лица единно са подпомогнали двете монополни организации – Музикаутор и Профон – поредно доказателство за картелно споразумение.

Отново в услуга на двете организации – Музикаутор и Профон на заглавната страница на сайта на МК е поставен рекламният надпис за тях:

„Съгласно чл. 40б от ЗАПСП Дружествата (организациите), на които по удостоверения е разрешено да събират възнаграждения от публично изпълнение на музика са:

Музикаутор – за правата на авторите на музика и текстове.

Профон – за правата на изпълнителите и продуцентите на звукозаписи.”,

с който надпис обектите-ползватели се въвеждат в заблуждение, относно легитимността на ЕАЗИПА да упражнява дейност по ЗАПСП – в т.ч. да сключва договори с тях, от което са ощетени правоносителите.“,

с който надпис от сайта на Министерството обектите ползватели се въвеждат в заблуждение относно легитимността на ЕАЗИПА да упражнява дейност в областта на  музиката по ЗАПСП, в това число да сключва договори, от което са ощетени правоносителите – членове и/или нечленове на ЕАЗИПА.

   Заместник министъра на културата Митко Тодоров, упълномощен да ръководи извършваните от Министерството дейности по ЗАПСП, в това число регистрационни и контролни, като не е упражнил контрол е  допуснал ограничаване правата на ЕАЗИПА, на практика се включи  в действащия картел.

     В продължение на повече от година, той подписва писма до РУП в София и страната, в които цитирайки противоправния рекламен надпис за  конкурентните организации на ЕАЗИПА – Музикаутор и Профон, въвежда в заблуждение длъжностните лица, че ЕАЗИПА  няма право да сключва договори с ползватели и да събира плащания по ЗАПСП, в резултат на  което те вместо да съдействат на ЕАЗИПА да изпълнява ЗАПСП, пречат.

     Последиците от това са – ощетяване на правоносителите – членове и нечленове.


 

!!  Потвърждаващо правотата на ЕАЗИПА е и РЕШЕНИЕ 7398 от 30.05.2013 на Върховния административен съд на Република България, публикувано на сайта му:

 

РЕШИ:

ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на министъра на културата да пререгистрира по реда на §42 Закона за авторското право и сродните му права Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права като организация за колективно управление на авторски и сродни на тях права по заявените със заявление, вх. №12-00-0159 от 24.06.2011г., права, които не са признати с удостоверение №12-00-0159 от 27.10.2011г.
ИЗПРАЩА преписката на министъра на културата за произнасяне в съответствие със задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона.
ОСЪЖДА Министерството на културата, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ №17 да заплати на Европейска агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Княз Дондуков“ №23а 725, 00 (седемстотин двадесет и пет) лева разноски по делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред петчленен състав на Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването.

Вярно с оригинала,

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/п/ Таня Вачева
секретар:

ЧЛЕНОВЕ:

/п/ Иван Раденков
/п/ Соня Янкулова

Пълният текст на РЕШЕНИЕ 7398 от 30.05.2013 на Върховния административен съд на Република България.


Потвърждаващи правотата на ЕАЗИПА са и две писма на Министерство на културата до ЕАЗИПА: 

ПРЕДИМСТВАТА на  ЕАЗИПА за ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

● Сключвайки само един договор – с ЕАЗИПА, ползвателят урежда изцяло всички свои задължения по ЗАПСП – и за авторските и за сродните права (правата на артист изпълнителите и продуцентите).

Независимо в коя точка на България се намирате, ЕАЗИПА изпраща свой представител, за да ви предложи договор и след сключването му и извършване плащането по него ви връчва и УДОСТОВЕРЕНИЕТО, доказващо, че сте изпълнили всички свои задължения по ЗАПСП

 ВАЖНО за ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

С получаване на УДОСТОВЕРЕНИЕТО, съдържащо периода (дата/месец/година – дата/месец/година) обектът-ползвател е изпълнил всички свои задължения по ЗАПСП, тъй като съгласно закона «със сключването на договор с организацията, която управлява тези права, и заплащането на уговореното по този договор възнаграждение освобождават от отговорност по този закон ползвателя, както по отношение членовете на тази организация, така и по отношение на всички останали носители на права от същата категория (ЗАПСП, Чл.40(10) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2011 г., в сила от 25.03.2011 г.) .

Отговорността – събраните суми да бъдат разпределени и своевременно изплатени на всички правоимащи, е само на организациите за колективно управление

Всеки обект – ползвател на музика може да направи заявка за посещение от представител на ЕАЗИПА, (като посочи лице за връзка и координати): e-mail: eazipa@abv.bg, тел.02/480 78 64, моб.:0877 999 647; 0877 999 527; 0877 999 524; офис/пощенски адрес: София 1000, Г.С.Раковски 108, етаж 5, офиси 508, 512

 ПРЕДИМСТВАТА на ЕАЗИПА за ПРАВОИМАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ

правоимащите, на които се дължат плащания и за двете категории права – авторски и сродни, каквито са значителна част от тях у нас, не са длъжни да членуват едновременно в 2 организации, а членуват и получават плащанията си от една – ЕАЗИПА

● ЕАЗИПА не събира членски внос – нито встъпителен, нито ежегоден от членовете си

Автор на логото на ЕАЗИПА е известният скулптор Неделчо Костадинов.